Вещно право

 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;

 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;

 • Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;

 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;

 • Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;

 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;

 • Правен режим на разпореждането с държавни и общински имоти;

 • Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;

 • Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;

 • Договори за строителство;

 • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;

 • Консултации при схеми за финансиране от кредитни институции;

 • Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;

 • Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;

 • Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.