Търговско (дружествено) право

 • Подготовка на изискуемите от закона документи за учредяване на търговски дружества – устави, двуезични учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове;

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за първоначално вписване на търговски дружества, вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества и други;

 • Съставяне на дружествени договори, споразумения за Joint Venture, споразумения за сътрудничество;

 • Преобразуване на търговски дружества чрез сливане, вливане, отделяне и разделяне;

 • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;

 • Съставяне на договори за управление, трудови договори, както и консултиране по въпроси на трудовото право; договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);

 • Изготвяне, консултиране и редактиране на търговски договори с оглед интересите на клиента;

 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори (ипотеки, особени залози и други);

 • Консултиране при кандидатстване за лицензи пред банки, застрахователни дружества, както и в областта на медиацията;

 • Представителство пред Общото събрание на дружеството във връзка с общите и учредителни събрания, както и изготвяне на всички необходими документи от провеждането им;

 • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори по Търговския закон като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг и юридически консултации по търговски сделки;

 • Изваждане на разрешителни, лицензи и други, необходими за осъществяване на търговска дейност.