Трудово право

  • Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и юридически лица;

  • Процесуално представителство при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения;

  • Искове за неплатени трудови възнаграждения.