Семейно и наследствено право

  • Консултации по семейно - правни и наследствено - правни въпроси;

  • Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;

  • Разводи – процесуално представителство;

  • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;

  • Издръжки. Консултации и правно съдействие при осиновяване;

  • Изготвяне на завещания.