Облигационно (договорно) право

  • Изготвяне на всички видове договори – за наем, заем, заем за послужване, дарение, строителство, изработка, продажба, доставка и други, включително неуредени изрично в законодателството (ненаименовани); становища и редактиране на предложени Ви проекти за договори, включително on-line;

  • Консултации относно правните механизми за оптимална защита на интересите Ви при сключването на сделки;

  • Разваляне и прекратяване на договори;

  • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;

  • Правна защита във връзка с изпълнението на сключени договори.