Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки

Съдържанието на ръководството и начинът на неговото структуриране до голяма степен са съобразени със съдържанието и структурата на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане. Представени са основните понятия и принципи, свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки, както и действащото към момента национално законодателство. Отчетен е и фактът, че законосъобразното организиране и провеждане на възлагателния процес в редица случаи предполага добро познаване на релевантните европейски актове.

С оглед практическата насоченост на документа, основните етапи на възлагателния процес - от планирането на обществените поръчки до изпълнението и прекратяването на възложените договори, са представени хронологично, като фокусът е върху нормативно установените възможности и задължения на основните участници в този процес (възложители, кандидати и/или участници, изпълнители). Целта е да се разяснят по достъпен начин приложимите към отделните етапи правила, в т.ч. чрез илюстриране с конкретни примери, даване на практически насоки и препоръки, посочване на релевантна съдебна практика, а когато е приложимо - и на други източници на информация (вкл. ръководства, методически и практически указания и т.н.).

В допълнение, като приложение към ръководството са проследени основните практически стъпки при провеждането на два вида процедури -открита процедура и процедура на договаряне без предварително обявление.

отвори тук


« Назад към всички публикации