Ръководство относно избягване на най - често допусканите грешки при обществени поръчки за проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

Целта на настоящия документ е да представи насоки за участващите в управлението на европейските  структурни и инвестиционни фондове, като им помогне да избегнат честите грешки и да възприемат най-добрите практики, когато става дума за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Въпреки че не осигурява правно тълкуване на директивите на ЕС, той представлява полезен инструмент, който насочва тези, работещи в сферата на обществените поръчки, по отношение на най-често допусканите грешки, като дава практически  съвети  как  те  да бъдат избегнати и как да се постъпи в дадена ситуация. Този документ също така съдържа редица добри практики, примери от реалния живот, обяснения относно конкретни въпроси, казуси и образци.

отвори тук


« Назад към всички публикации