Гражданско право

  • Правни консултации по гражданско - правни въпроси;

  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;

  • Изготвяне на договори;

  • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации и сдружения с нестопанска цел - устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове.