Европейски програми и проекти

Оперативни програми на ЕС

Възможности за финансиране 2014 – 2020 г.


През новия програмен период 2014 – 2020 г. ние ще Ви предложим консултация при избора на подходяща за Вас финансираща програма.

Ще Ви бъдем от помощ в изготвянето на пакета от документи за кандидатстване за финансова помощ, както и при цялостното управление на проекта. Можете да разчитате на нас на всеки от един от проектните етапи – от оформянето на идеята и кандидатстването по програмата през усвояването на помощта до окончателното приключване на проекта.

Разполагате със следните възможности за финансиране на своите идеи през програмния период 2014 – 2020 г.:

ОП „Добро управление“
ОП „Иновации и конкурентоспособност“
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
ОП „Околна среда“
ОП „Развитие на човешките ресурси“
ОП „Региони в растеж“
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Повече информация за всяка от програмите може да намерите на следния адрес: http://eufunds.bg/bg/page/7


Разработване на проекти за финансиране по европейски и други донорски програми

След прецизен анализ на възможностите пристъпваме към разработване на съответното проекто-предложение.

УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

 • Намиране на подходящи програми за финансиране на Вашите идеи;

 • Консултиране относно съответствието на идеята и организацията с изискванията на финансиращата програма;

 • Разработване на проектно предложение, съдействие при подготовка на необходимата съпътстваща документация за кандидатстване, според изискванията на финансиращата програма;

 • Независима проверка за окомплектованост на проектната документация и оценка на проектното предложение според критериите за оценка на програмата.
След одобрение на даден проект за финансиране следва нов етап от работата. Усвояването на средствата по даден проект е също така комплексна задача, както и написването на проекта, особено ако става дума за по-сериозна инвестиция. Сред услугите, които предлагаме са както следпроектното обслужване, така и управление на проекта.

При следпроектното обслужване една от първите ни задачи е помощ при подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ с финансиращата институция. Много често договорите за субсидия търпят промяна заради изменение на времевите графици на проекта или заради прегрупирането на допустимите разходи. Реализацията на проекта в много случаи се различава от първоначалния вид при подаването му. Възможно е закупуването на активи, поради някакви причини, да не е възможно или да имате нужда от машини с по-голям капацитет, а може и цената им да се е променила. По-голям проблем е ако по време на строително-инвестиционни работи настъпят промени.

Нашите опитни консултанти добре познават процедурните методи, поддържат постоянна връзка с финансиращите институции и ще ви посъветват коя промяна е осъществима и коя не, ще ви дадат идея за това как проблема може да бъде решен. 

Нашите консултанти проверяват отговарят ли на изискванията издадените фактури и сключените договори с изпълнителите, при нужда правят необходимите промени по тях. Изготвят исканията за плащания и както и  междинни и финални доклади по реализацията на проекта. Информирани са какви са формалните изисквания, както и засъдържанието на всички документи, необходими за отчета, координират и осигуряват задължителната публичност на проекта. Като цяло помагаме на нашите клиенти от подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ до приемането на последното искане за финално плащане по проекта с цел да ускорим и улесним усвояването на средствата по проекта максимално най-много.

При управление на проекта нашите консултанти практически работят като служители на клиента ни, като освен горе изброените задачи, помагат:

 • при избора на доставчици и изпълнители по проекта;
 • ръководят подписването на договорите с тях и постоянно се координират с избраните изпълнители;
 • многократно посещават мястото на инвестицията;
 • водят уточняващи разговори, изготвят и съставят останалите документи, необходими за исканията за плащания;
 • организират събитията, осигуряващи необходимата публичност на проекта.

При управление на проекта с постоянно лично присъствие и участие помагаме на нашите клиенти в реализацията на проекта.


Управление на проекти, спечелили финансиране

УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

 • Изготвяне на план за изпълнение на проекта;

 • Структуриране на цялостната документация по проекта и водене на коректна кореспонденция с Договарящия орган и Междинно звено;

 • Изготвяне на тръжната документация, необходима за избор на подизпълнители;

 • Подготвяне на междинни и финални отчети;

 • Съдействие за коректното изпълнение на всички дейности по проекта.