Данъчни услуги за физически лица

УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

  • Изготвяне годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;

  • Годишни финансови отчети на еднолични търговци;

  • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;

  • Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;

  • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;

  • Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти;

  • Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;

  • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;

  • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.